Privatumo politika

 

Mes gerbiame vartotojų privatumą ir esam pasiryžę saugoti svetainės lankytojų ir klientų privatumą teikdami personalizuotas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus registracijos ir(ar) prenumeratos asmens duomenis.

Privatumo politika atspindi UAB „Green Investment Group“ (toliau – immo.lt) taikomą duomenų tvarkymo praktiką. Jei jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: [email protected] 

Siekiame užtikrinti, kad mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Mūsų interneto tinklalapyje dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Mes rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote. 

Sąvokos 

Duomenų valdytojas – UAB „Green Investment Group“, įmonės kodas: 302296519, PVM mokėtojo kodas: LT100009391318, adresas: Liepų g. 83, 92195 Klaipėda, Lietuva, el. paštas: [email protected]
Duomenų subjektas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kurio duomenis tvarko „immo.lt“. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant „immo.lt“ veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant „immo.lt“ interneto svetainėje (toliau – Svetainė). „immo.lt“ užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu. Sutikdami su šia Privatumo politika, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymus, nepriklausomai nuo to, ar teikiate registraciją, ar užsisakote naujienlaiškius. Taip pat kad Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti mūsų partneriams, vykdantiems projektus ar pardavimus, susijusius su nekilnojamu turtu.

Kokiais tikslais naudojame Jūsų duomenis?

Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose. Rūpindamiesi Jūsų duomenimis, mes nurodome, kad Jūsų duomenis naudojame šiais tikslais:

 • „immo.lt“ teikiamų, gaunamų paslaugų, sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas, dalyvavimo organizacijos veikloje, renginiuose ir projektuose registravimas, organizavimas ir administravimas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su Jumis;
 • mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu susijusi informacija, prekių ir (ar) paslaugų sutarties data, numeris bei kiti duomenys, prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė;
 • informacija, kurią pateikiate registruodamiesi, kad galėtumėte teikti pasiūlymus, gauti nekilnojamo turto vertinimus, dalyvauti projektuose, renginiuose ir kitose organizacijos veiklose, prenumeruoti mūsų naujienas, atsakyti į bet kokias apklausas, kurias mes siunčiame Jums užpildyti, skelbti medžiagą ir pranešti apie problemas mūsų tinklapyje. Šiuo tikslu galime rinkti šiuos duomenis: vardas, pavardė, lytis, išsilavinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, išsamią informaciją apie bet kokias nuomones ar skundus dėl paslaugos; informaciją apie jūsų registracijos įvykdymą.

Taip pat galime paprašyti, kad atliktumėte apklausas, kurias naudojame tyrimų ir paslaugos gerinimo tikslais, tačiau Jūs neprivalote atsakyti į apklausas.

Kita informacija, kurią mes renkame apie Jūsų apsilankymą mūsų tinklapyje 

Trečiosioms šalims suteikiame Jūsų duomenis tik su Jūsų sutikimu arba kai privalome tai padaryti pagal įstatymą (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.). 

Kokiomis sąlygomis ir kokiais pagrindais tvarkome Jūsų duomenis

Dedame visas pastangas siekdami apsaugoti asmenų, kurių duomenis tvarkome, interesus, ir visų pirma, garantuojame, kad jų asmens duomenys:

 • tvarkomi pagal įstatymą, tinkamai ir skaidriai duomenų subjekto atžvilgiu;
 • renkami konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau nėra tvarkomi kitokiais būdais, prieštaraujančiais šiems tikslams;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • tikslūs ir prireikus atnaujinami; mes imamės visų būtinų priemonių, kad duomenys, kurie nėra tikslūs atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
 • laikomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina, numatytais tikslais;
 • tvarkomi tokiu būdu, kuriuo būtų užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo tvarkymo be leidimo arba neteisėto tvarkymo bei jų netyčinio praradimo ar sunaikinimo.

Jūsų duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu, kuris bet kada gali būti atšauktas. Kiti atvejai – situacijos, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba atliekant veiksmus Jūsų pavedimu, dar prieš sudarant sutartį.

Asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas tikslams, kylantiems iš mūsų teisėtų interesų, pavyzdžiui, pateikiant pretenzijas, susijusias su mūsų verslo veikla.

Kai kuriais atvejais tvarkymas yra būtinas, kad įvykdytume teisines prievoles, priskirtas mums kaip Valdytojui. Tokios prievolės kyla, pavyzdžiui, iš darbo teisės ar buhalterinės apskaitos įstatymo.

Jūsų teisės

Mes imamės atitinkamų priemonių, kad glausta, aiškia, suprantama ir paprasta forma pateiktume Jums visą būtiną informaciją ir komunikuotume su Jumis tvarkant Jūsų asmens duomenis visais klausimais, susijusiais su Jūsų teise į:

 • informaciją, teikiamą gaunant asmens duomenis;
 • informaciją, teikiamą pagal paklausimą – apie tai, ar duomenys yra tvarkomi, bei kitais klausimais, nurodytais BDAR 15 str., įskaitant teisę į duomenų kopiją;
 • taisyti duomenis;
 • būti pamirštam;
 • apriboti tvarkymą;
 • perkelti duomenis;
 • prieštarauti;
 • teisę į sprendimo, priimto remiantis tik automatizuotu tvarkymu (įskaitant profiliavimą), netaikymą;
 • gauti informaciją apie duomenų apsaugos pažeidimą.

Be to, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi su Jūsų sutikimu, turite teisę jį atšaukti. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, ir tai neturės įtakos tvarkymo, atlikto prieš jį atšaukiant, teisėtumui.

Jūsų duomenų saugumas mums yra prioritetas, tačiau, jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR nuostatas, turite teisę pateikti skundą [email protected].

Jūs turite teisę prašyti mūsų neperduoti ir nenaudoti Jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Paprastai informuosime Jus (prieš rinkdami Jūsų duomenis), jei mes ketiname naudoti Jūsų duomenis tokiais tikslais arba ketiname atskleisti informaciją tretiesiems asmenims tokiais tikslais. Galite pasinaudoti savo teise užkirsti kelią tokiam duomenų apdorojimui atsisakę mūsų naujienlaiškio ir kitų pranešimų prenumeratos. Taip pat galite pasinaudoti teise bet kuriuo metu susisiekti su mumis el. paštu [email protected]

Jūsų teisė susipažinti su duomenimis gali būti vykdoma pagal įstatymą. Bet kokiam prieigos prašymui gali būti taikomas mokestis, kad būtų padengiamos mūsų išlaidos suteikiant Jums išsamią informaciją, kurią turime apie Jus.

Duomenų saugojimas

Mes laikome asmens duomenis tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Po tokio laikotarpio duomenys anonimizuojami (panaikinant požymius, leidžiančius identifikuoti asmenį) arba ištrinami. Asmens duomenų ištrynimas yra visiškas ir galutinis. Užtikriname, kad asmens duomenų saugojimo laikotarpis tikrai būtų minimalus.

Duomenų tvarkymo laikotarpį nustatome, visų pirma, pagal teisės aktus (pavyzdžiui, darbuotojų dokumentų, buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo laikas), taip pat atsižvelgdami į teisėtus duomenų valdytojo interesus (pavyzdžiui, rinkodaros veiklą). Saugojimo politika taikoma duomenims, tvarkomiems tiek popierine, tiek elektronine forma.

Įgaliojimai

Mes užtikriname, kad kiekvienas subjektas, įgaliotas veikti mūsų vardu ir turintis prieigą prie Jūsų asmens duomenų, tvarkytų juos tik mūsų pavedimu, nebent kiti reikalavimai būtų taikomi pagal ES arba valstybės narės teisės aktus.

Slapukai

Slapukai – tai nedideli failai, išsaugomi Jūsų kompiuteryje, kuriuose saugomi nustatymai ir kita informacija, naudojama Jūsų lankomose svetainėse. Slapukuose gali būti svetainių nustatymų arba jie gali būti naudojami vartotojo sąveikai su svetaine stebėti. Mes naudojame slapukus, kad, be kita ko, pritaikytume mūsų svetainės turinį Jūsų prioritetams bei optimizuotume naudojimąsi interneto svetainėmis, palaikytume Jūsų naršymą (po prisijungimo) (kad naudotojui nereikėtų kiekviename svetainės polapyje pakartotinai įrašyti prisijungimo vardo ir slaptažodžio), taip pat siekdami skatinti ir užtikrinti veiksmus, leidžiančius palaikyti numatytą saugumą.

Mūsų tinklapyje naudojami slapukai skirti Jus atskirti nuo kitų mūsų svetainės naudotojų. Tai padeda mums suteikti Jums gerą kliento patirtį, kai naršote mūsų tinklalapyje, leidžia mums tobulinti savo sistemą ir teikti geresnę bei labiau individualizuotą informaciją. 

Slapukai gali būti „nuolatiniai“ arba „seanso“. Nuolatinis slapukas bus saugomas žiniatinklio naršyklėje ir galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos, nebent vartotojas jį ištrins anksčiau nei slapuko galiojimo pabaigos data. Seanso slapukas nustos galioti vartotojo sesijos pabaigoje, kai naršyklė bus uždaryta.

Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai identifikuoja naudotoją, tačiau asmeninė informacija, kurią mes saugome apie Jus, gali būti susieta su slapukuose saugoma ir gaunama informacija.

Slapukai gali būti naudojami žiniatinklio serveriuose, siekiant nustatyti ir stebėti naudotojus, kai jie naršo įvairius sistemos puslapius ir nurodo, kurie naudotojai grįžta į svetainę. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.

„immo.lt“ yra naudojami šie slapukai:

PAVADINIMAS APRAŠYMAS TRUKMĖ
Pirmųjų šalių slapukai
laravel_session Naudojamas vartotojo sesijai identifikuoti. 2 valandos
XSRF-TOKEN Naudojamas siekiant užkirsti kelią užklausų klastojimui. 2 valandos
cookieconsent_status Skirtas įsiminti, ar sutikote naudoti slapukus šioje svetainėje. 1 metai
lang Skirtas įsiminti nustatyta svetainės kalbą. 1 minutė
redirect_login Naudojamas nukreipti į pasirinktą kalbą po nesėkmingo prisijungimo. 1 minutė
login_url Naudojamas nukreipti į pasirinktą kalba po sėkmingo prisijungimo. 1 minutė
Trečiųjų šalių slapukai
_ga Naudojamas atskirti vartotojus. 2 metai
_gid Naudojamas atskirti vartotojus. 24 valandos
_gat_gtag_UA_137994538_1 Naudojamas analizuoti lankytojų naršymo įpročius, srautą, šaltinį ir kitą informaciją. 1 minutė
wd Naudojamas nustatyti ekrano išmatavimus. 7 dienos
datr Naudojamas sukčiavimo prevencijai. 2 metai
NID Slapuke yra unikalus ID, kurį „Google“ naudoja norėdamas įsiminti jūsų nuostatas ir kitą informaciją. Pavyzdžiui, Jūsų pageidaujamą kalbą (pvz., anglų), kiek paieškos rezultatų norite rodyti puslapyje (pvz., 10 ar 20), ar norite, kad būtų įjungtas „Google“ saugios paieškos filtras.

 

SIDCC Saugumo slapukas, skirtas apsaugoti vartotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos.  
__Secure-3PSIDCC Naudojamas kuriant svetainės lankytojo pomėgių profilį, siekiant parodyti aktualią ir suasmenintą „Google“ reklamą. 1 metai
__Secure-3PSID Naudojamas kuriant svetainės lankytojo pomėgių profilį, siekiant parodyti aktualią ir suasmenintą „Google“ reklamą. 2 metai
HSID Saugumo slapukas, skirtas patvirtinti lankytojo autentiškumą, užkirsti kelią apgaulingam prisijungimo duomenų naudojimui ir apsaugoti vartotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos. 2 metai
APISID Skirtas suasmeninti „Google“ skelbimus svetainėse pagal naujausias paieškas ir sąveikas. 2 metai
SAPISID Informacijos rinkinys, skirtas „Google Maps“ naudotojų skaičiui ir elgsenai įvertinti. 2 metai
SID Saugumo slapukas, skirtas patvirtinti lankytojo autentiškumą, užkirsti kelią apgaulingam prisijungimo duomenų naudojimui ir apsaugoti vartotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos. 2 metai
CONSENT Naudojamas kuriant svetainės lankytojo pomėgių profilį, siekiant parodyti aktualią ir suasmenintą „Google“ reklamą. Pastovus

Slapukų blokavimas

Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, nebent naudotojas pakeis savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami – tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti. Dauguma naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus, pavyzdžiui:

 • „Internet Explorer“ versijoje (11 versijoje) galite blokuoti slapukus naudodami slapuko tvarkymo viršijimo nustatymus, spustelėdami „Įrankiai“, „Interneto parinktys“, „Privatumas“ ir tada „Išplėstinė“;
 • „Firefox“ (44 versija) galite užblokuoti visus slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“, „Privatumas“, išskleidžiamajame meniu pasirinkdami „Taikyti pasirinktinius istorijos nustatymus“ ir atšaukti nuorodą „Priimti slapukus iš tinklapių“;  
 • „Chrome“ (versija 48) galite užblokuoti visus slapukus atidarę meniu „Tinkinti ir valdyti“, spustelėdami „Nustatymai“, „Rodyti išplėstinius nustatymus“ ir „Turinio nustatymai“, tada pasirinkite „Blokuoti svetaines nuo bet kokių duomenų nustatymo“ po antrašte „Slapukai“.

Atkreipiame dėmesį, kad naudotojas turi teisę keisti nustatymus, gali apriboti arba uždrausti slapukų naudojimą savo naršyklėje, tačiau gali būti, kad be slapukų negalės naudotis visomis Svetainės funkcijomis ar apribos prieinamumą prie Svetainėje teikiamų paslaugų. Visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį daugelio tinklalapių naudojimui.

Slapukų ištrynimas

Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus –atskirai po vieną arba visus iš karto. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudojamos naršyklės. Paprastai šiuos nustatytus galima rasti naršyklės „Parinkčių“ arba „Pasirinkimų“ (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu. Galite ištrinti slapukus, jau saugomus Jūsų kompiuteryje, pavyzdžiui:

 • „Internet Explorer“ versijoje (11 versijoje) turite rankiniu būdu ištrinti slapukų failus (kaip tai padaryti, rasite: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie -11);
 • „Firefox“ (44 versija) galite ištrinti slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“ ir „Privatumas“, tada išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Naudoti tinkintus istorijos nustatymus“, spustelėdami „Rodyti slapukus“ ir tada spustelėdami „Pašalinti visus slapukus“;
 • „Chrome“ (48 versija) galite ištrinti visus slapukus atidarę meniu „Tinkinti ir valdyti“, spustelėdami „Nustatymai“, „Rodyti išplėstinius nustatymus“ ir „Išvalyti naršymo duomenis“, tada pasirinkite „Slapukai ir kita svetainė bei prijungimas „duomenys“ prieš spustelėdami „Išvalyti naršymo duomenis“.

Siekiant suprasti šiuos nustatymus arba gauti daugiau informacijos, naudotojui gali padėti pateiktos nuorodos arba naršyklės „Pagalbos“ (angl. Help) pasirinkimas. 

Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus bei jų valdymo galimybes ieškokite juos sukūrusių trečiųjų šalių slapukų politikose. 

Informacijos apie tai, kaip galima pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ar pašalinti slapukus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org  arba www.allaboutcookies.org. 

Apsilankę adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout sužinosite,  kaip  sustabdyti  interneto  puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės Svetaine.

Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje, pateiktos Naudotojui, lieka https://immo.lt/lt  ar UAB „Green Investment Group“ nuosavybe ir yra apsaugota autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos šios teisės yra apsaugotos https://immo.lt/lt  ir licencijų.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

Pakeitimai mūsų privatumo politikoje

Mes reguliariai tikriname ir atnaujiname savo dokumentus, kad galėtume įrodyti atitiktį teisiniams reikalavimams, kaip to reikalauja BDAR suformuluotas atskaitingumo principas, bet ir rūpindamiesi duomenų subjektų interesais, stengiamės taikyti geros rinkos praktikos principus.

Bet kokie mūsų privatumo politikos pakeitimai ateityje bus paskelbti šiame puslapyje. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį, kad galėtumėte juos žinoti. „immo.lt“ pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.

Kontaktai:

Klausimai, komentarai ir užklausos dėl šios Privatumo politikos yra sveikintinos ir turėtų būti siunčiamos adresu [email protected]

Informacija tinklapio lankytojams

Stengiamės teikti informaciją be nereikalingo delsimo – paprastai per vieną mėnesį nuo paklausimo gavimo. Atsižvelgiant į paklausimo sudėtingumą arba prašymų skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais. Bet kokiu atveju per vieną mėnesį nuo paklausimo gavimo informuosime Jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi, ir (atitinkamais atvejais) apie termino pratęsimą, nurodydami tokio delsimo priežastį. 

Su mumis galite susisiekti:

Naudodamiesi mūsų svetainės kontaktais arba el. paštu: [email protected]